Marco legal


Autonómica                                   

Decreto 431/2009, do 19 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Réxime Electoral das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de Galicia.
[Documento]

Lei 5/2004, de 8 de xullo, de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de Galicia. [Documento]

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se convocan as eleccións para a renovación dos plenos das cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación de Galicia. [Documento]


Orde de Apertura                      

Orde EIC/710/2017, de 26 de xullo, pola que se declara aberto o proceso electoral para a renovación dos Plenos das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de España (BOE 29/07/2017) [Documento]


Estatal                                            

Lei 4/2014, do 1 de abril, Básica das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria, Servicios e Navegación. (B.O.E. 2/04/2014)

© 2017 Cámara de Comercio e Industria de Ourense
Español   Galego